Slide background

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Kompetencje poszczególnych organów zostały określone w Akcie Przekształcenia z dnia 04 czerwca 2012 r. Rep A numer 3534/2012.

Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa jeden rok, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 41 ust. 2 Aktu przekształcenia.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.


Do zakresu zadań Zarządu Spółki w szczególności należą:

 • kierowanie bieżącą działalnością spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • zarządzanie majątkiem spółki w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu,
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowo-rzeczowych,
 • prowadzenie polityki kadrowo-płacowej,
 • ustalenie programu i kierunków rozwoju spółki,
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji spółki,
 • opracowywanie regulaminów, instrukcji i innych wewnętrznych dokumentów spółki,
 • bieżąca współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w spółce,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
 • poddawanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
 • złożenie do oceny Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa jeden rok, określony w § 41 ust. 2 Aktu Przekształcenia.

Zakres zadań i kompetencji Rady Nadzorczej Spółki oraz zgromadzenia wspólników określają stosowne regulaminy.

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325