Slide background
Informacje o przedsiębiorstwie

 

Zespół opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został utworzony w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Akt Przekształcenia w dnia 04 czerwca 2012 r. objęty Aktem Notarialnym Sporządzonym przez Notariusza Agatę Łakotę- Gątarz z Kancelarii Notarialnej w Świętochłowicach, ul. Strzelców Bytomskich 6 Rep. A. Nr 3534/2012


Przedmiotem działania Spółki jest:

 

1.   86.10.Z     Działalność szpitali

2.   86.21.Z     Praktyka lekarska ogólna

3.   86.22.Z     Praktyka lekarska specjalistyczna

4 .  86.23.Z     Praktyka lekarska dentystyczna

5.   86.90.A     Działalność fizjoterapeutyczna

6.   86.90.B     Działalność pogotowia ratunkowego

7.   86.90.C     Praktyka pielęgniarek i położnych

8.   87.10.Z     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

9.   87.30.Z     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

10.  86.90.E    Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej

11.  87.20.Z    Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

12.  88.99.Z    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

13.  46.46.Z    Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

14.  46.90.Z    Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

15.  47.19.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

16.  47.73.Z    Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

17.  47.74.Z    Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

18.  47.75.Z    Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

19.  47.99.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

20.  49.39.Z    Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

21.  49.41.Z    Transport drogowy towarów

22.  52.21.Z    Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

23.  41.10.Z    Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

24.  68.10.Z    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

25.  68.20.Z    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

26.  77.11.Z    Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 

27.  77.39.Z    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

28.  77.21.Z    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

29.  77.29.Z    Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

30.  72.19.Z    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

31.  72.11.Z    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

32.  73.20.Z    Badanie rynku i opinii publicznej

33.  71.20.B    Pozostałe badania i analizy techniczne

34.  82.30.Z    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

35.  85.60.Z    Działalność wspomagająca edukację

36.  85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

37.  85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

38.  38.11.Z    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

39.  39.12.Z    Zbieranie odpadów niebezpiecznych

40.  38.21.Z    Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

41.  38.22.Z    Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

42.  93.19.Z    Pozostała działalność związana ze sportem

43.  93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

44.  93.13.Z    Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

45.  96.04.Z    Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

46.  96.09.Z    Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

47.  55.10.Z    Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

48.  69.20.Z    Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

49.  86.90.D    Działalność paramedyczna

50.  87.90.Z    Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

51.  88.91.Z    Opieka dzienna nad dziećmi

52.  43.31.Z    Tynkowanie

53.  43.33.Z    Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

54.  43.34.Z    Malowanie i szklenie

55.  43.39.Z    Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

56.  47.61.Z    Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

57.  47.62.Z    Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

58.  55.20.Z    Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

59.  55.90.Z    Pozostałe zakwaterowanie

60.  68.32.Z    Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

61.  81.10.Z    Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

62.  81.21.Z    Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

63.  81.30.Z    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

64.  82.19.Z    Wykonanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.

Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 38.

Spółka swoją działalność prowadzi poprzez przedsiębiorstwa jednostki zlokalizowane w :

 

  • Szpital – Świętochłowice, ul. Chorzowska 36
  • Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 – Świętochłowice, ul. Chorzowska 36
  • Zespół Poradni Specjalistycznych nr 2 – Świętochłowice, ul. Zubrzyckiego 36
  • Zespół Poradni Specjalistycznych nr 3 – Świętochłowice, ul. Szpitalna 2
  • Zespół Świadczeń Pielęgnacyjno – Opiekuńczych – Świętochłowice, ul. Szpitalna 2

     

    Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do używania nazwy skróconej Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Spółka posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426290

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325