Slide background


INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO:

1. ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM

Osoba przyjęta do ZOL w ramach kontraktu z NFZ ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia – renty czy emerytury. Wyciąg z przepisów dot. zakładu opiekuńczo-leczniczego: odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie oraz przyjęć.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych Dz. U. 2012 nr 0 poz. 731

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w ramach prowadzonej działalności, prowadzi sprzedaż usług opiekuńczo-leczniczych po cenie komercyjnej. Do przyjęcia na miejsce komercyjne również jest wymagana dokumentacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych Dz. U. 2012 nr 0 poz. 731

Termin przyjęcia musi być wcześniej ustalony z kierownikiem Zol- u i uzależniony jest od dysponowania wolnymi miejscami pobytowymi.

2. WNIOSEK O PRZYJECIE DO ZOL składa się:

Załączniki wniosku :

1. WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO.

2. WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.

3. SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO.

4. SKALA BARTHEL – PODPISANA PRZEZ LEKARZA ORAZ PIELĘGNIARKĘ POZ lub ODDZIAŁU SZPITALNEGO.

 

Wraz z wypełnionym kompletnym podpisanym wnioskiem proszę dostarczyć również:

1.   Skierowanie do ZOL na kuponie (recepcie) od lekarza POZ lub Oddziału Szpitalnego – który to zawiera prośbę o skierowanie do ZOL oraz skróty jednostek chorobowych pacjenta w kodzie ICD 10.

2.   Ksero wszystkich dotychczasowych wypisów z przebytego leczenia szpitalnego.

3.   Ksero decyzji rentalno – emerytalnej z marca b/r lub ksero decyzji o przyznaniu zasiłku stałego z MOPS.

4.   Ksero przyznanej grupy inwalidzkiej jeśli chory taką posiada.

5.   Ksero wydanego ubezwłasnowolnienia pacjenta – jeśli takie istnieje.

6.   Jeżeli pacjent wymaga żywienia przez sondę żołądkową dietą przemysłową należy dostarczyć dokumenty kwalifikujące go do w/w diety oraz skalę NRS lub SGA.

7.   Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w okresie od 1-6 m- cy ( morfologia, CRP, badanie ogólne moczu, Aspat, Alat, bilirubina, jonogram, glukoza i kreatynina we krwi, Hbs), wymaz z odleżyn, EKG oraz RTG klatki piersiowej wykonane w ostatnich 2 latach. Aktualne zdjęcie RTG płuc jeżeli pacjent ma schorzenie płuc

W dniu przyjęcia dokonuje się w zakładzie ocenę stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (jak w karcie kwalifikacyjnej). Jeżeli ocena przekracza 40 pkt pacjent nie może być przyjęty do zakładu.

 

WARUNKI SKIEROWANIA i PRZYJĘCIA:
1. Warunkiem przyjęcia pacjenta jest kwalifikacja lekarza opiniującego Zakładu oraz przedłożenie kompletu dokumentacji

2. Kierownik zakładu powiadamia osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu drogą telefoniczną lub na piśmie.

3. Osoby oczekujące na miejsce w Zakładzie umieszcza się na LIŚCIE OSÓB OCZEKUJĄCYCH, prowadzonej przez kierującego i udostępnianej osobom zainteresowanym.

4. W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek lekarza, może być wydane skierowanie na czas określony poza kolejnością.

 
Przeciwwskazania do przyjęcia:
1.  Stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji

2.  Choroba nowotworowa

3.  Zaburzenia i choroby psychiczne

4.  Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

 

Informacja dla rodziny pacjenta
1.  Należy podpisać rzeczy osobiste pacjenta
2.  Rodzina zabiera do prania rzeczy osobiste pacjenta na prośbę rodziny
3.  Personel nie odpowiada za rzeczy osobiste i gotówkę pacjenta niezłożone do depozytu
4.  Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą wszystkich środków pomocowych, używanych przez nich na co dzień tj. wózek, chodziki, stojak, laski, itp.

 

WAŻNE!

DO ZAKŁADU NIE PRZYJMUJE SIĘ PACJENTÓW, JEŻELI PODSTAWOWYM WSKAZANIEM JEST
CHOROBA NOWOTWOROWA, CHOROBA PSYCHICZNA LUB UZALEŻNIENIE
W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325