Slide background

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)  mieści się w budynku “B” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., dysponuje nowoczesnym 16-rzędowym aparatem CT Optima520 GE Healthcare.

Wykonujemy badania TK głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, wszystkich odcinków kręgosłupa, kończyn oraz badania naczyniowe.

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

 32 621 95 06

 32 621 95 07

CENTRALA ZOZ:

 32 245 50 41

 

WYNIKI BADAŃ:

 • wyniki badania będą dostępne do 10 dni roboczych
 • odbiór możliwy od wtorku do piątku, w godzinach od 1600 do 2000
 • istnieje możliwość odebrania wyniku za pośrednictwem osoby trzeciej po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia

 

Kierownik Pracowni RTG: dr n.med. specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Tomasz Golus


Tomografia komputerowa jest nowoczesną techniką obrazowania ciała wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie. Zastosowanie tej metody diagnostycznej pozwala na uzyskanie znacznie bardziej szczegółowych obrazów narządów wewnętrznych niż ma to miejsce w zwykłym badaniu rentgenowskim, jednak wiąże się z większym narażeniem na promieniowanie jonizujące. Podczas badania pacjent leży na specjalnym stole, a wokół niego wiruje lampa skanująca wybrany obszar ciała wiązką promieniowania RTG. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik komputerowych w efekcie powstaje szereg przekrojów ciała, które mogą być zamienione na obraz trójwymiarowy.

W niektórych rodzajach badań konieczne jest dożylne i/lub doustne podanie środka kontrastowego. Jest to substancja, którą doskonale widać na obrazach, co ułatwia diagnostykę mniejszych nieprawidłowości.

 

PRZEBIEG BADANIA:

 • prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej; ​w przypadku badań TK jamy brzusznej i miednicy należy zgłosić się przynajmniej 1,5 godziny przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej (pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli małymi łykami)
 • w przypadku badań z dożylnym podaniem kontrastu, przed rozpoczęciem badania pielęgniarka założy wkłucie dożylne
 • przed badaniem pacjent może zostać poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego i metalowych elementów garderoby jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania
 • w zależności od rodzaju badanie trwa od kilku do kilkunastu minut
 • podczas badania pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu na kilkanaście sekund i musi leżeć nieruchomo
 • po badaniu z kontrastem pacjent pozostaje na terenie pracowni pod obserwacją około 30 min; po tym czasie, gdy pacjent czuje się dobrze ma usunięte wkłucie dożylne i może zostać zwolniony do domu

 

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

 Dla zapewnienia racjonalnego i bezpiecznego wykonywania badań wykorzystujących promieniowanie jonizujące przestrzegamy następujących zasad:

 

 1. Badania RTG i TK wykonujemy na podstawie pisemnego skierowania. Wystawia je lekarz prowadzący po upewnieniu się̨, ze inne nienarażające na działanie promieniowania jonizującego metody, a także wcześniej wykonane badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego nie mogą̨ dostarczyć́ równoważnych informacji. Bez skierowania wykonujemy tylko badania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.
 2. Stosujemy osłony osobiste (fartuchy i kołnierze) chroniące poszczególne części ciała i narządy niebędące przedmiotem badania, a znajdujące się w wiązce pierwotnej promieniowania jonizującego,pod warunkiem, że nie pogarszają̨ one jakości diagnostycznej badania.
 3. W celu zmniejszenia narażenia pacjenta ograniczamy liczbę projekcji, czas ekspozycji oraz rozmiary wiązki promieniowania do wartości niezbędnych do uzyskania oczekiwanych informacji diagnostycznych.
 4. W dokumentacji medycznej pacjenta zapisujemy parametry umożliwiające odtworzenie warunków badania i narażenia pacjenta. Dodatkowo badania RTG i TK wykonane u dzieci poniżej 16 roku życia są odnotowane w Książeczce Zdrowia Dziecka.
 5. Celem stałego podnoszenia poziomu jakości badań oraz eliminacji błędów i powtórzeń w naszych pracowniach wdrożone zostały procedury jakości opisane w Księdze Jakości zgodne z Systemem Zarządzania Jakością, którą określa załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625) Nasze urządzenia rentgenowskie podlegają̨ obowiązkowym, okresowym testom jakości.
 6. W pracowniach RTG i TK w widocznym miejscu znajduje się informacja, że każda kobieta będąca w ciąży lub podejrzewająca, iż może być w ciąży, powinna poinformować o tym fakcie personel medyczny. Planowe badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego u kobiet w wieku rozrodczym powinny być wykonywane w 1 – 10 dniu cyklu (dla uniknięcia napromieniowania wczesnej, jeszcze nierozpoznanej ciąży). Wykonanie badań RTG i TK u kobiet ciężarnych ogranicza się do przypadków, w których nie mogą one być wykonane po rozwiązaniu. W takich przypadkach w celu maksymalnej ochrony płodu stosuje się optymalną technikę badania oraz osłony na okolicę brzucha i miednicy.

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR

 

 Poinformuj personel o ciąży!

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325