Slide background

PRACOWNIA RTG mieści się w budynku “B” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., dysponuje nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie aparatem FUJIFILM FDR pracującym w systemie radiografii cyfrowej, która zapewnia natychmiastowe wyniki obrazowania przy jednoczesnej maksymalizacji jakości obrazu.

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

 32 621 95 06

 32 621 95 07

CENTRALA ZOZ:

 32 245 50 41

 

WYNIKI BADAŃ:

 • wyniki, w zależności od rodzaju badania będą dostępne
  • po 3 dniach roboczych – badania RTG,
  • po 5 dniach roboczych – UROGRAFIA
 • odbiór możliwy od wtorku do piątku, w godzinach od 1600 do 2000
 • istnieje możliwość odebrania wyniku za pośrednictwem osoby trzeciej po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia

 

Kierownik Pracowni RTG: dr n.med. specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Tomasz Golus


Radiografia to najpowszechniej stosowana technika obrazowania ciała wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie to przechodząc przez tkanki o zróżnicowanej gęstości pochłaniane jest w różnym stopniu. W efekcie uzyskuje się obrazy w odcieniach szarości będące dwuwymiarowym odwzorowaniem narządów wewnętrznych i struktur kostnych.

 

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

 Dla zapewnienia racjonalnego i bezpiecznego wykonywania badań wykorzystujących promieniowanie jonizujące przestrzegamy następujących zasad:

 

 1. Badania RTG i TK wykonujemy na podstawie pisemnego skierowania. Wystawia je lekarz prowadzący po upewnieniu się̨, ze inne nienarażające na działanie promieniowania jonizującego metody, a także wcześniej wykonane badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego nie mogą̨ dostarczyć́ równoważnych informacji. Bez skierowania wykonujemy tylko badania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.
 2. Stosujemy osłony osobiste (fartuchy i kołnierze) chroniące poszczególne części ciała i narządy niebędące przedmiotem badania, a znajdujące się w wiązce pierwotnej promieniowania jonizującego,pod warunkiem, że nie pogarszają̨ one jakości diagnostycznej badania.
 3. W celu zmniejszenia narażenia pacjenta ograniczamy liczbę projekcji, czas ekspozycji oraz rozmiary wiązki promieniowania do wartości niezbędnych do uzyskania oczekiwanych informacji diagnostycznych.
 4. W dokumentacji medycznej pacjenta zapisujemy parametry umożliwiające odtworzenie warunków badania i narażenia pacjenta. Dodatkowo badania RTG i TK wykonane u dzieci poniżej 16 roku życia są odnotowane w Książeczce Zdrowia Dziecka.
 5. Celem stałego podnoszenia poziomu jakości badań oraz eliminacji błędów i powtórzeń w naszych pracowniach wdrożone zostały procedury jakości opisane w Księdze Jakości zgodne z Systemem Zarządzania Jakością, którą określa załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625) Nasze urządzenia rentgenowskie podlegają̨ obowiązkowym, okresowym testom jakości.
 6. W pracowniach RTG i TK w widocznym miejscu znajduje się informacja, że każda kobieta będąca w ciąży lub podejrzewająca, iż może być w ciąży, powinna poinformować o tym fakcie personel medyczny. Planowe badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego u kobiet w wieku rozrodczym powinny być wykonywane w 1 – 10 dniu cyklu (dla uniknięcia napromieniowania wczesnej, jeszcze nierozpoznanej ciąży). Wykonanie badań RTG i TK u kobiet ciężarnych ogranicza się do przypadków, w których nie mogą one być wykonane po rozwiązaniu. W takich przypadkach w celu maksymalnej ochrony płodu stosuje się optymalną technikę badania oraz osłony na okolicę brzucha i miednicy.

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH PROCEDUR

 

 

 

Poinformuj personel o ciąży!

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325