Slide background

KONSULTANCI ETYCZNI

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Zadaniem Konsultantów Etycznych jest pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych występujących w Szpitalu, dotyczących zarówno Pacjentów jak i osób zatrudnionych.

Ilona Tkocz-Furman – Wiceprezes Zarządu – tel. 32 621 95 35

ks. Marek Kotyczka – Kapelan Szpitalny – tel. 32 245 61 14

Maria Cholewka – Kierownik poradni specjalistycznych – tel. 32 621 95 00

Monika Zachłod – Psycholog – tel. 32 245 50 41 wew. 239

Osoba zainteresowana rozmową z Konsultantem Etycznym ustala termin spotkania w

sekretariacie administracji:

- drogą e-mailową: sekretariat@zoz.net.pl,

- telefoniczną: 32 621 95 35

lub bezpośrednio z wybranym Konsultantem.

Informację o możliwości i sposobie kontaktu z wybranym Konsultantem można uzyskać u każdego kierownika komórki organizacyjnej oraz na stronie Internetowej www.zoz.net.pl lub Intranetowej Zakładu.

 

REGULAMIN

ZESPOŁU ETYCZNEGO

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin Zespołu Etycznego określa zasady prac członków Zespołu Etycznego.
 2. Wszyscy członkowie Zespołu zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA ZESPOŁU ETYCZNEGO

 1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów,  ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w szczególności w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 4. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 5. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji osoba wykonująca zawód medyczny -> pacjent, pacjent  -> osoba wykonująca zawód medyczny oraz relacji pomiędzy pracownikami.
 6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.
 7. Prowadzenie działań służących mapowaniu i identyfikowaniu problemów, ustalanie ich przyczyn.
 8. Przygotowanie propozycji rozwiązania problemu.
 9. Udzielanie wsparcia pracownikom w bardzo trudnych  sytuacjach natury etycznej w związku z wykonywanymi zadaniami zawodowymi.

 

ROZDZIAŁ III

TRYB ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

 1. Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół może się odbywać przez:
  1. zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail Sekretarza Zespołu,
  2. zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego.
 2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

 

ROZDZIAŁ IV

CZĘSTOTLIWOŚĆ POSIEDZEŃ

 1. Zebrania członków Zespołu odbywać się będą nie rzadziej niż raz na pół roku oraz w razie potrzeby.
 2. W razie pilnej potrzeby zebrania będą zwoływane na wniosek Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez innego członka Zespołu.
 3. Za sporządzenie protokołu z spotkania zarządu odpowiedzialny jest Sekretarz.

 

ROZDZIAŁ V

MIEJSCE I SPOSÓB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

 1. Zwyczajowym miejscem spotkań Zespołu jest Sala Konferencyjna w budynku administracji lub pomieszczenia Zarządu.
 2. Zawiadomienie o zebraniu Zespołu zawiera datę, godzinę oraz miejsce spotkania dopuszcza się zawiadomienia w formie elektronicznej, które każdorazowo rozsyła Sekretarz Zespołu.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA PRACY

 1. Po otrzymaniu wniosku do rozpatrzenia Przewodniczący zwołuje zebranie członków Zespołu w ciągu 3 dni od wpłynięcia sprawy.
 2. Minimalna ilość członków Zespołu na posiedzeniu stanowią 3 osoby. Zebrania powinny w miarę możliwości odbywać się w pełnym składzie.
 3. Uzasadniona nieobecność któregoś z członków Zespołu powinna być każdorazowo zgłoszona do Przewodniczącego za pośrednictwem Sekretarza z odpowiednim wyprzedzeniem i uzasadnieniem.
 4. Konsultacja zgłoszonego wniosku powinna obejmować wszechstronną jego analizę obejmująca dokumentację medyczną pacjenta, konsultacje z lekarzami, pielęgniarkami lub innymi członkami zespołu terapeutycznego, rozmowę z pacjentem lub jego rodziną – w zależności od potrzeb.
 5. Każda sprawa powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki. W  sprawach skomplikowanych, wymagających uzyskania opinii czy stanowiska specjalistów, możliwe jest wydłużenie terminu do 30 dni.
 6. Po zakończeniu sprawy Członkowie Zespołu wydają wspólnie wypracowaną opinię, podpisaną przez członków zespołu.

 

ROZDZIAŁ VII

KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU

 1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.
 2. Do szczególnych zadań – uprawnień Przewodniczącego należy:
  1. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz
  2. wstępna analiza wniosków kierowanych do Zespołu
  3. ustalenie terminarza i programu posiedzeń Zespołu
  4. podpisywanie opinii i wszelkich innych dokumentów wydawanych w imieniu Zespołu – zasięganie opinii lekarzy, konsultacji w celu właściwego rozpatrzenia wniosku w sytuacjach złożonych.
 3. Sekretarz Zespołu odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu z posiedzeń prac Zespołu oraz za prawidłowe prowadzenie rejestru zgłaszanych wniosków do Zespołu, przechowywania wszystkich dokumentów wpływających do zespołu.
 4. Członkowie zespołu współpracują ze sobą na równych prawach w zakresie zgłoszeń, wniosków, ewentualnych skarg i wnoszonych spraw przez pacjentów lub osoby zatrudnione.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADA POUFNOŚCI

 1. Omówienie poszczególnych przypadków, jak również opinie w sprawach jednostkowych nie mogą być ujawnione osobom postronnym.
 2. Cała procedura konsultacji sprawy, zdarzenia musi mieć charakter poufny.
 3. Wypracowana opinia Zespołu jest podawana do wiadomości wnioskodawcy w formie pisemnej.
 4. Opinia zostaje przekazana do Zarządu Szpitala, celem wprowadzenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, działań naprawczych.
 5. Opinie oraz wnioski wypracowane przez Zespół są przechowywane w Dziale Organizacyjno-Prawnym – Biuro Zarządu.
 6. W przypadku naruszenia Zasad Etyki przez pracownika Szpitala, bezpośredni przełożony zostaje powiadomiony przez Zespół o wystąpieniu problemu etycznego w ramach kierowanej jednostki z zachowaniem zasad anonimowości personalnej.

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325