Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Aktualności

Ogłasza się konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Konkurs zostaje przeprowadzony zgodnie z regulaminem wprowadzonym na podstawie Uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. Wykształcenie wyższe – w szczególności preferowane jest techniczne, budowlane, medyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem lub ekonomiczne;
 2. Minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
 3. Korzystanie w pełni z praw publicznych;
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. Niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu w spółkach prawa handlowego;
 6. Niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe;
 7. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania spółek z udziałem gminy oraz przepisów o finansach publicznych.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 1. Posiadanie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania systemu zabezpieczenia zdrowotnego;
 2.  Przedstawienie własnej koncepcji rozwiązań organizacyjnych pozwalających na optymalizację świadczonych usług zdrowotnych przez Spółkę;
 3. Posiadanie predyspozycji kierowniczych.

OFERTA (ZGŁOSZENIE) KANDYDATA POWINO ZAWIERAĆ:

 1. list motywacyjny (maksymalnie 2 strony);
 2. życiorys (CV) zwierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej;
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy w tym: dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okres zatrudnienia, potwierdzające minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym  co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka w spółkach prawa handlowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe;
 8. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach, szczególnie preferowane będą dokumenty potwierdzające ukończenie kursów;
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i jego akceptacji,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Dokumenty dołącza się w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w terminie do 27 sierpnia 2021 r., godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach ul. Katowicka 54 w pok. 315, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.” z dopiskiem „nie otwierać”. 

Obowiązki realizowane będą na podstawie umowy o świadczenie usług na czas trwania kadencji.

Regulamin konkursu na wiceprezesa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 621 95 03

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325