logo_dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu”

 

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

 

2.793.951.34 zł

 

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:

 

2.049.652.56 zł

 

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa jakości świadczonych usług med. w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w działalności ZOZ w Świętochłowicach.
Realizacja celu nie tylko poprawi jakość komfort rodzących pacjentek, ale także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa noworodków, zwłaszcza przy porodach przedwczesnych, jak również skróci czas oczekiwania na poród, oraz zmniejszy ryzyko przedłużonej hospitalizacji po porodzie, zmniejszając obłożenie oddziałów szpitalnych.
Cel główny wpisuje się w realizację celu osi X RPO WSL 2014-2020 (lepsza dostępność i efektywność systemu ochrony zdrowia) i jest zgodny z celem szczegółowym działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia (Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych).

 

Cele szczegółowe projektu:
- poprawa dostępności do świadczeń – możliwość ich udzielenia większej liczbie pacjentów (przyspieszenie procedur)
- poprawa jakości usług zdrowotnych w dziedzinie opieki nad matką i dzieckiem(nowy sprzęt)
- podniesienie efektywności systemu opieki zdrowotnej w ZOZ (szybsza reakcja)
- zmniejszenie ryzyka wydłużenia hospitalizacji
- zwiększenie szans „wcześniaków”

 

PLANOWANE EFEKTY

Projekt jest nakierowany na opiekę nad matką i dzieckiem w całym okresie trwania ciąży oraz po porodzie.
Projekt wpłynie na poprawę dostępności usług medycznych oraz jakości opieki zdrowotnej w świętochłowickim ZOZ. Dzięki realizacji projektu szpital będzie w stanie udzielić świadczeń większej ilości pacjentów, głównie ze względu na przyspieszenie procedur, szczególnie w ramach położnictwa i opieki nad noworodkami. Jednocześnie możliwa stanie się szybsza diagnoza anomalii stanu zdrowia płodu i noworodka.

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325