logo_dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup tomografu komputerowego oraz cyfrowego aparatu RTG

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

1.861.092.85 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:

1.518.651.78 zł

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w działalności ZOZ w Świętochłowicach. Realizacja celu głównego możliwa będzie za sprawą zakupu nowego aparatu TK i cyfrowego RTG.

Cel główny projektu wpisuje się w realizację celu osi priorytetowej X RPO WSL 2014-2020 (lepsza dostępność i efektywność systemu ochrony zdrowia) i jest zgodny z celem szczegółowym działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia (Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych).

Cele szczegółowe projektu:
- skrócenie procesu diagnostycznego w ZOZ (w lecznictwie szpitalnym POZ i AOS) oraz całkowitego procesu leczenia,
- podniesienie jakości badań TK i RTG,
- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w szczególności w dziedzinie onkologii i neurologii, chorób układu krążenia i chorób oddechowych,
- podniesienie efektywność systemu opieki zdrowotnej w ZOZ (zapewnienie warunków do szybszej i dokładniejszej diagnozy),
- wdrożenie rozwiązań opieki koordynowanej – zapewnienie kompleksowego procesu diagnostycznego w jednej placówce („pod jednym dachem),
- zapewnienie ciągłości i kompleksowości świadczeń w ramach jednego ZOZ,
- zmniejszenie kosztów eksploatacji aparatów TK i TG,
- eliminacja kosztów transportu pacjentów na badania zewnętrzne,
- poprawa satysfakcji pacjenta z udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- rozwój kompetencji personelu medycznego obsługującego nowoczesny sprzęt.

 

PLANOWANE EFEKTY

Długoterminowym efektem realizacji projektu będzie poprawa stanu zdrowia pacjentów ZOZ w Świętochłowicach i wydłużenie długości życia.

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Spółka z o.o.
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 38

Sąd Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000426290 
NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450

Kancelaria Ogólna
32 621 95 35, fax. 32 245 34 40

Ważne numery telefonów

Centrala Telefoniczna
32 245 50 41~5

Izba Przyjęć
32 346-14-89

Punkt Przyjęć Pediatrycznych
32 245 50 41~5 wew. 323

Szkoła rodzenia

41-600 Świętochłowice
ul. Zubrzyckiego 36

tel. 602 304 796 - Martyna Szałowska-Perz

fb_icon_325x325